Đản nhật, có đứa chúc
"Phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, Thê thiếp đầy nhà, nô tỳ chật cửa".
Nghe thì hay ho song le phải hiểu thế này mới đúng:
Phúc như đông hải: Tức là nhiều bão tố.
Thọ tỷ nam sơn: Tức là nhiều ác thú.
Thê thiếp đầy nhà: Tức là phải chi phí lớn.
Nô tỳ chật cửa: Tức là toàn đứa béo quá ?!!!
Đấy! Tử tế đéo gì đâu!
 
Powered by Nukeviet